İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Institute Citation
Summary Language
  • All
  • Türkçe
  • EnglishThesis
Citation : Karataşlı, Burçin. Farklı altyapı materyalleri kullanımının stres dağılımına etkisinin sonlu elemanlar stres analizi yöntemi ve mekanik testler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi / Burçin Karataşlı ; dnş. Çetin Sevük. xxv, 219 y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 46253 )

Summary : ÖZET "İmplant destekli sabit restorasyonlarda kullanılacak materyalin seçimi, implantların çevresinde olusabilecek yıkıcı kuvvetler nedeniyle önem tasımaktadır. Materyal seçiminde implant ve çevre dokularda minimum stres olusumuna dikkat edilmelidir. Bu nedenlerden dolayı materyal ve destek dokularda olusacak stresin analizi önem tasımaktadır. Bu çalısmanın amacı, implant üstü köprü protezleri üretiminde kullanılan farklı alt yapı materyallerinin, çiğneme kuvvetlerine bağlı olarak implantlar ve implantların çevresindeki kemik dokusunda olusan stresin miktarı ve lokalizasyonu üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla gerilme analiz yöntemlerinden, bilgisayar ortamında çalısan ve detaylı sayısal değerler veren sonlu elemanlar metodu ve mekanik test olarak da basınç sensörü kullanıldı. Hastaya ait bilgisayarlı tomografi görüntülerinden faydalanılarak elde edilen matematiksel model, sonlu elemanlar metodunda kullanılırken, yine aynı bilgisayarlı tomografi görüntülerinden faydalanılarak hızlı prototipleme yöntemiyle hazırlanan katı model de mekanik test amacı ile kullanıldı. Çesitli CAD/CAM sistemlerinden faydalanılarak hazırlanan farklı materyallerden olusan alt yapılar ise, 3 boyutlu sayısallastırma cihazı kullanılarak tarandı ve sonlu elemanlar programına aktarıldı. Her iki yöntemle de elde edilen test sonuçları kendi aralarında karsılastırılırken, bu veriler birbirleriyle de kıyaslanarak farklı test yöntemleri arasındaki tutarlılık da değerlendirildi. Çalısmamız sonucunda, implant üstü sabit protezlerde farklı alt yapı materyalleri kullanımının, implantlar ve implantları çevreleyen yapılarda olusan gerilmelerin lokalizasyonu üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı belirlendi. Elde edilen gerilme değerlerinin sayısal sonuçları arasında ise klinik olarak anlamlı bir farklılık saptanamadı.Çalısmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, implant üstü protezlerde kullanılacak materyallerin seçiminde biyomekanik faktörler dısında, estetik, hijyenik, biyolojik ve ekonomik faktörler de bir bütün olarak ele alınarak bir karara varılmalıdır. Her iki test yöntemine ait sonuçlar birbirleriyle karsılastırıldığında ise, farklı yöntemlere ait sonuçların tutarlı ve kıyaslanabilir olduğu görülmektedir. kendilerine gore avantaj ve dezavantajları olan farklı test yöntemlerinin karsılastırmalı olarak bir arada kullanılması, bulguların farklı açılardan yorumlanarak, daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine olanak sağlar."

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2010

Citation : Çalışır, Funda. Temporamandibular rahatsızlığı olan hastaların morfolojik özelliklerinin sefalometrik yöntemle incelenmesi / Funda Çalışır ; dnş. Olcay Şakar. xiv, 205 y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009. (IUMK Yer No : 44966 )

Summary : ÖZET Amaç: Bu çalışmada normal temporomandibular eklem kondil-disk ilişkisine sahip asemptomatik bireyler ile eklem diskinin redüksiyonlu ve redüksiyonsuz olarak yer değiştirdiği semptomatik hastaların çeşitli sefalometrik ölçüm değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 20 - 45 yaş aralığında 104 kadın birey üzerinde yürütülmüştür. 20 asemptomatik bireyin (kontrol grubu), 49 redüksiyonlu disk deplasmanı(DD) hastasının (17 tek taraflı, 32 iki taraflı ) ve 35 redüksiyonsuz DD hastasının (16 tek taraflı, 19 iki taraflı ) lateral ve posteroanterior sefalometrik analizleri yapılmıştır. Lateral sefalometrik analizde veriler kafa kaidesi ölçümleri, vertikal ilişki ölçümleri, mandibulanın boyutu ve formu, dişsel-iskeletsel ölçümler ve profil analizleri olarak sınıflandırılmışlardır. Posteroanterior sefalometrik analiz ile yüz asimetrisi incelenmiş ve bireyin sağ ve sol iskeletsel ölçümleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Aşağıdaki açısal ölçümlerde, DD'si olan bireylerde, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda artış görülmüştür. 1.Yüz konveksite açısı 2.Artiküler açı 3.Gonial açı 4.Mandibular düzlem-Sella-Nasion düzlemi arası açı 5.Mandibular düzlem-palatal düzlem arası açı 6.Mandibular düzlem-oklüzal düzlem arası açı. DD'si olan bireylerde kontrol grubuna oranla alt çenenin efektif uzunluğu, ramus boyu ve arka yüz yüksekliğinde ise azalma görülmüştür. DD'si olan bireylerin ön yüz yüksekliği kontrol grubuna oranla yüksektir. DD'nin ilerlemesi ile kranifasiyal değişikliklerin miktarındaki artma arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. En belirgin ölçüm farklılıkları DD'nin en ileri safhası olan redüksiyonsuz DD gruplarında elde edilmiştir. Posteroanterior sefalometrik ölçüm sonuçlarına göre alt çene DD'nin olduğu tarafa doğru yer değiştirmiştir. Sonuç: Temporomandibular eklem diskinin redüksiyonlu ya da redüksiyonsuz olarak yer değiştirdiği hastaların iskeletsel morfolojik değişikliklerinin, DD ile ilişkili olabileceği görülmüştür. Bu çalışma saat yönünde rotasyon yapmış alt çene yapısının, hiperdiverjan profilin ve alt çenenin asimetrisinin disk deplasmanı ile ilişkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2009

Citation : Akay, Sertaç. Inner distribution channels and storage optimization of trade roadway transportation between Turkey and Germany / Sertaç Akay ; adv. Fevzi Erdoğmuş. xiv, 164 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Sciences, 2010. (IUCL Call Number : 45605 )

Summary : ABSTRACT "Inner Dıstrıbutıon Channels And Storage Optımızatıon Of Trade Roadway Transportatıon Between Turkey And Germany Thanks to its well based and integrated infrastructure oppurtinities, Turkey's roadway transportation truck fleet has become one of the Europe's largest and the most important ones. Roadway transportation service is a mode that used very frequent for the both export and import carriages between Turkey and its important foreign trade partner Germany. With minimized problems on issues such as transit bills, driving bans and qutoas, more convenient work conditions for the truck drivers and seaway / railroad integrated raodtransportation network helps the roadway transportation services to take the advantageus position at the trade with Germany. In a medium that furnishing logistics services' mean is not only an international transportation; orderly and timely distribution and picking up of the goods, depending on this the storage at the optimum level and disappear of the usage of idle capacity have also cardinal importance. In the study, commercial roadway transportation between Turkey and Germany has been analysed and studied on the alternative routings. Also, the importance of the logistics centers have been highlighted and the importance of storage and warehouse optimization have been underlined which are parts of a distribution channel. "

Institute : ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCES MASTER'S THESIS 2010

Citation : Köse, Özen. Türk sinemasında sansür / Özen Köse ; dnş. Murat Önderman. x, 225 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 48201 )

Summary : ÖZET Sansür, sinematografik özgürlüğün karşısındaki en büyük engeldir. Çalışmamızda, sansürün, sinematografik özgürlüğü ne denli sınırladığını göstermeyi amaçladık. "Giriş" bölümümüzde, sinemanın tarihsel çıkışım anlattık ve sonra da toplumsal rolü ile gücünü ortaya koymaya çalıştık. "Sinema ve Sansür" başlıklı bölümümüzde, sinematografik özgürlüğün tanımı ve kapsamından sonra, sinematografik sansürün tanımına ve ilgili görüşlere yer verdik. Ayrıca, sinematografik sansürün hukuksal boyutlarım ele aldık. Sinematografik özgürlüğün kayıtlanmasında uygulanan sistemleri, karşılaştırmalı bir perspektifle inceledik ve örneklerini verdik. Böylece, dünyada uygulanan sansür sistemlerim tarihsel gelişimleri içinde inceleyerek, süreci anlamaya ve bugün için yapılabileceklere dair ipuçları bulmaya çalıştık. "Türk Sineması ve Sansür" başlığı altmda ise, Türk sinemasının tarihsel ve sanatsal gelişimini, sosyo-politik bir zeminde vermeyi amaçlayan bir metot izledik. İncelenen bu dönemlerde sansürün hukuksal mevzuat süreci ve uygulamadaki somut örneklerini de irdeledik. Bu irdelemenin sonunda, siyasal iktidar ve sansür arasındaki ilişki kafamızda daha da netleşti. Sonuç bölümünde ise, sinematografik sansürün sosyo-politik niteliği ve önemini tekrar vurguladıktan sonra, konuya çeşitli açılardan eleştiriler getirip, birtakım öneriler sunmaya çalıştık. Konunun çok boyutluluğunun bir gereği olarak, çalışmamızda tarihsel, sanatsal, hukuksal, sosyal ve siyasal birçok kaynaktan yararlandık ve bunları sentezlemeye çabaladık.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Bayrak, Ayşegül. The role of signal transducer pathways of the investigation in biopsises of patients with bladder tumors / Ayşe Gül Bayrak ; adv. Şükrü Palanduz. xvi, 87 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Medical Sciences, 2012. (IUCL Call Number : 49530)

Summary : ABSTRACT Bladder cancer, is the 7th most frequent cancer in the world and it accounts for 5 % of all cancers. The process of malignant transformation of the bladder is caused by the changes in the molecular pathways which maintain the normal biological conditions. Removal of the control over these pathways could lead to changes in signal transduction and abnormal regulation of the genes. The genes involved in tumor formation and progression regulate critical cellular processes such as cell cycle regulation, cell growth, cell death, and regulation of gene expression in a variety of signal transduction pathways. In this study, the expression levels of six genes involved in signal transduction pathways are investigated for a possible role in the development and progression of bladder cancer. For this purpose, in tumor tissues of 44 patients diagnosed with bladder cancer, FGFR1, HRAS, CCND1, CCND3, FAS and STAT3 gene expression levels were examined by RT-PCR method. The expression levels of genes involved in signal transduction and related pathways were analyzed by using ?One Sample Test?. Expression levels of HRAS, CCND1, CCND3 and STAT3 genes were found to be significantly increased. There was no statistically significant increase in the expression of FGFR1 and FAS genes. The relation between the expression levels of these genes and age, gender, smoking, chemotherapy, tumor grade and tumor growth pattern evaluated by using ?Independent Samples Test?. CCND1 gene expresion showed a significant association between cigarette smoking and sex. The relation between gene expression and tumor stage and tumor localization was evaluated by using ?Anova Test? and we found that there was no statistically significant relationship between them. In conclusion, over-expression of HRAS, CCND1, CCND3 and STAT3 genes may play a role in bladder cancer development and progression. Cigarette smoking is significantly associated with CCND1 gene expression and therefore it maybe implicated in the development of bladder cancer.

Institute : INSTITUTE MEDICAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2012

Citation : Margos, Şant. Maddi olmayan duran varlıkların ufrs çerçevesinde değerlenmesi / Şant Margos ; dnş. N. Hülya Talu. xi, 133 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 46829 )

Summary : ÖZET Bu çalışmada maddi olmayan duran varlıklar Tek Düzen Hesap Planı, Vergi Usûl Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre incelenmiştir. Daha sonra değerleme kavramı ele alınmış ve Uluslararası Muhasebe Standartlarında bahsedildiği şekliyle maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi kavramı ve pratikte sıklıkla kullanılan temel değerleme yöntemleri incelenmiştir. Son olarak ise maddi olmayan bir duran varlık için Uluslararası Muhasebe Standardına uyumlu şekilde bir değerleme uygulama çalışması yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar incelenmiştir.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2010

Citation : Hışman, Kemal. Sismik izolasyon platformlarının performanslarının sismik izolatörlerin mekanik özelliklerindeki küçük sapmalara olan duyarlılığı / Kemal Hışman ; dnş. Cenk Alhan. xii, 130 y. --Yüksek Lisans Tezi.--İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 47439)

Summary : ÖZET "Titreşime hassas cihazlar büyük ivmelere maruz kaldığında, geçici olarak servis dışı kalabilir veya tamamen kullanılamayacak biçimde hasar görebilirler. Bu cihazların çoğu veri toplama merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, hastanelerde veya üniversitelerde kullanılmakta olup toplum sağlığı, toplum güvenliği ve ülke ekonomisi bakımından önemli görevler yerine getirdiklerinden hasar görmeleri ve hatta işleyişlerinin kısa süre için durması büyük sakıncalar doğurabilmektedir. Sismik izolasyon platformları, bu cihazları deprem titreşimlerinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla kullanılan ve içinde hassas cihazların bulunduğu yapısal sistemlerin altına yerleştirilen taban izolasyon sistemleridir. Bir sismik izolasyon platformuna gelen deprem ivmeleri, platformun üstündeki cihazlara azaltılarak iletilir. Ancak, tolere edilebilecek ivme değerleri oldukça düşük olduğundan, platformun sismik performansının hassas bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Öte yandan, izolasyon sistemlerini oluşturan sismik izolatörlerin mekanik özelliklerinde, üretimdeki hatalardan dolayı tasarım değelerine göre küçük sapmalar meydana gelebilir. Benzer şekilde, platforma yerleştirilen üst yapının mekanik özelliklerde de küçük sapmalar ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, sismik izolatörlerin veya sismik izolasyon platformuna yerleştirilen yapısal sistemlerin mekanik özelliklerinde meydana gelebilecek, tasarım değerlerine göre küçük sapmaların sismik performansı ne ölçüde etkileyeceği farklı tarihi deprem kayıtlarının kullanılacağı nümerik deneyler ile araştırılmıştır. Sismik performans kriteri olarak izolatör deplasmanları, hassas cihazların bulunduğu katlara iletilen toplam ivme değerleri ve taban kesme kuvvetleri göz önüne alınmıştır. Hassasiyet analizleri doğrusal ve doğrusal olmayan izolasyon sistemleri için gerçekleştirilmiş, farklı izolasyon periyotları ve sönüm oranları dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda, farklı yapısal parametrelerin farklı performans kriterlerini farklı seviyelerde etkilediği ve duyarlılığın izolasyon sistemi karakteristik özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür."

Institute : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Kalkan, Bülent. Type of intellectual in Independence War novels / Bülent Kalkan ; adv. Hayati Tüfekçioğlu. viii, 195 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2012. (IUCL Call Number : 49252 )

Summary : ABSTRACT "Independence War novels are very important in Turkish Literature. These novels starting from Independence War up today stress on the intellectuals who organize the independence struggle. When we take all works in hand we see that they write a lot about intellectuals and their struggles more than the war. Thesis focuses on the sociological analysis of intellectuals that was written about in Independence War Novels. Intellectuals in a defeated country carries the difficulties that public had, to their own life. They isolate themselves from social life. They will appear again after they start to support natural resistance in Anatolia. They will change into public leader day by day. Beside this, they write about the struggle between intellectuals in İstanbul and intellectuals in Ankara. Intellectuals in İstanbul believe to resist against the allies is nonsense. Intellectuals in Ankara believe the natural resistance. When they go to Anatolia, the struggle between public and intellectuals will start. The sociological analysis of intellectuals who manage it cope with all these difficulties is tried to be done in this work.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2012

Citation : Yılmaz, Sibel. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımlar / Sibel Yılmaz ; dnş. Fatih Selami Mahmutoğlu. xi, 107 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 47564 )

Summary : ÖZET "Bu tezin amacı ceza sistemimize yeni giren kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımların incelenmesidir. Seçenek yaptırımlar, cezanın bireyselleştirilmesine imkan tanırken aynı zamanda kişinin uslandırılmasını, toplum içinde sosyalleşmesini sağlamaktadır. Bunun da ötesinde suçluyu cezaevi gibi suç okulu olan bir ortamdan da kurtarmaktadır. Seçenek yaptırımlar hafif suçlarda başvurulan bir kurumdur. Toplumumuzda `tesadüfi suçlu' diye adlandırılan grup azımsanmayacak kadar fazladır. Şartlar gereği hayatında ilk defa suç işleyen birini cezaevi gibi bir ortama göndermek, ceza adaletine aykırıdır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda başvurulacak yeni bir uygulama doğmuştur ki, bu da seçenek yaptırımlardır. Birçok ülkede uzun zamandır uygulanan bu kurum Türk Ceza Sistemi' ne yeni girmiş olmakla beraber, kurumun etkili bir şekilde uygulanması durumunda oldukça fayda sağlayıcı açıkça ortadadır. Günümüzde suç oranı oldukça artmıştır. Bu durum cezaevlerindeki kişi sayısının da artmasına neden olmuştur. İşte seçenek yaptırımlar, özellikle bu noktada etkili olarak hem devleti büyük bir külfetten kurtaracak hem de kişilerin daha kolay sosyalleşmesini sağlayacaktır."

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Ediz, İsmail. Greek occupation of Western Anatolia (1919-1922) / İsmail Ediz ; adv. Cezmi Eraslan. xii, 348 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 48173 )

Summary : ABSTRACT Greek occupation of western Anatolia was started with the occupation of Smyrna on the 15 May 1922. The occupation based on the decision of Paris Conference, soon extended a wide area and with in the Treaty of Sevres, those areas occupied were transferred to Greek administration. The period of occupation that has important characteristics was shaped by very different dynamics. From state policies to the personal views of statesmen, changes depending on conjuncture and the region's own internal dynamics were very effective during that period. Although occupations were committed by Greece, Britain was the most effective power in planning of these occupations. On this, Britain's great interests in Ottoman geography including western Anatolia played a decisive role. However during the world war period, efforts of the other victorious states to obtain a greater share of the Ottoman heritage and the competition between the allied states, played an important role in the future of the Ottoman Empire. Therefore, the Greek invasion of western Anatolia is more than a dream of "Great Greece", actually it mostly a process directed by the international policies, the balances and the conflict between the Allies. Better understanding of this occupation era lasted about five years and making a more proper analysis of the events during the occupation can be possible by better grasping of the conferences, conflicts and treaties between the victorious states of the world war. In this study, it is aimed to bring out the anatomy of an occupation era. So as the most important actor, Britain's archival documents and British press were used in order to better understand of background of the events. Ottoman archival documents also were used for making comparison. Thus it is tried to be evaluated the Greek vi occupation era that was leaded by England and also supported by France and America, in the light of information revealed by the British archival documents and press. In this regard the events of the occupation era and the policies of allied powers tried to be re-interpreted by an international point of view and it is attempted to resolve missing parts of Greek occupation era.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2011

Citation : Yıldızdöken, Çiğdem. Plato's concept of demokratia / Çiğdem Yıldızdöken ; adv. Bedia Demiriş, O. Faruk Akyol. v, 208 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 47978 )

Summary : ABSTRACT This study examines the concept of demokratia (democracy) in Ancient Greece, analyzing how kind of a space of action and thought this concept has filled, based on the Plato's dialogues Republic, Statesman and Laws . My study consists of three chapters. In the first chapter the apprehension about democracy in Ancient Greece is handled in order to have a better understanding of Plato's worries about democracy, as well as a short survey of the etymology of demokratia. In the second chapter is given place to Plato's thoughts about state, justice and society, pointing on the philosophy of politics and state as the bases of demokratia , in order to establish the Plato's demokratia concept. The third and the last chapter handles and discusses the bases of Plato's critic of demokratia , researching on the concept of demokratia . This chapter handles the critic of democratic rhetoric, paying attention to the spreading of the knowledge of democratic governance by sophists in Ancient Greece, and Plato's dialogue Meneksenos, considering the "Funeral Oration" of Pericles in Thucydides' work `Peloponnesian Wars', and finally tries to demonstrate the relation between demokratia and paideia . At the end of this study is concluded that Plato wasn't actually an enemy of democracy or demos but he was an enemy of some demagogos, although it is obvious that he had first an antidemocratic view in the fundamental dialogues given. In respect of this view it is concluded that Plato has evaluated the concept of demokratia with ontological, epistemological and ethical aspects.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2011

Citation : Küçük, Levent. Egzotik PF- kabuk çekirdeklerine ait beta bozunumlarının ganıl verisiyle incelenmesi / Levent Küçük ; dnş. Yeşim Öktem, Berta Rubio. xii., 102 y. --Yüksek Lisans Tezi.--İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 47851)

Summary : ÖZET Nükleer çekirdeklerin yapısını anlayabilmek ve karakterlerini belirleyebilmek için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile yapılan teorik ve deneysel çalışmalar, geliştirilen modeller çekirdekler hakkındaki bilgilerin genişlemesine olanak sağlamaktadır. Çekirdeklerin kararlılık bölgesinde hareket etmek için seçtikleri beta bozunumu, iyi bilinen bir bozunum tipidir. Farklı tiplerde gerçekleşebilen beta bozunumu, söz konusu çekirdeklerin sahip oldukları proton ve nötron sayılarına bağlı olarak nükleer tabloda bulunan kararlılık bölgesine yönelmelerine dayanmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, nükleer tabloda bulunan pf-kabuk çekirdeklerine ait beta bozunumları esas alınmıştır. Fransa' da bulunan GANIL(Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen deneysel çalışmada, 79 MeV / nükleon enerjisine sahip 64Zn hüzmesinin 235 mg/cm² yoğunluktaki 58Ni hedefe çarptırılması ile elde edilen fragmantasyon tipi reaksiyonda egzotik çekirdekler üretilir. Bu egzotik çekirdeklerin yapmış olduğu beta bozunumlarını incelemek, bu deneysel tekniğin seçilme nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, 58Zn (Z=30) çekirdeğinden 58Cu (Z=29) çekirdeğine olan beta bozunumunu gözlemlemektir. Yapılan veri analizi çalışmaları ile bozunum sonucu elde edilen 58Cu çekirdeğine ait 1+ seviyeleri gözlenmiştir. Diğer yandan bu bozunum sonucunda 58Zn çekirdeğinin yarı ömrü ölçülebilmiş ve bu sonuçlar mevcut literatür bilgisiyle karşılaştırılmıştır. Çekirdeklerin sahip oldukları izospin (Tz) değerlerinden yararlanarak oluşturulan "ayna sistemler" kapsamında gerçekleştirilen "ayna çalışmalar", Tz = ±1 ve Tz = ±2 sistemleri için gerçekleştirilmektedir. İzospinin iyi bir kuantum numarası olarak kabul edilmesi, ayna çekirdekler ve bu çekirdeklere ait Gamow ? Teller geçişler için simetri beklentisini beraberinde getirmektedir. 58Zn çekirdeğinin sahip olduğu Tz = -1 değeri, bu çekirdeğin 58Ni(Tz = +1) çekirdeği ile ayna çekirdek sistemini oluşturduğunu ve bu iki çekirdek için yapılacak olan 58Zn?58Cu beta bozunumu ile 58Ni(3He,t)58Cu yük değişim reaksiyonu sonucunda elde edilecek Gamow ? Teller Geçişleri arasında bir ilişki kurulabileceğini göstermektedir. Bu tez çalışmasında gerçekleştirilen yarı ömür ölçümü ve yarı ömrü ölçülen bozunum sonucu görülen uyarılmış seviyelere ait gama bozunumları, söz konusu beta bozunumunun ayna çalışması olan yük değişim reaksiyonundan elde edilen Gamow ? Teller Geçişlerine ait kesin Gamow ? Teller Geçiş şiddet değerlerinin (B(GT)) hesaplanması için temel sağlamıştır.

Institute : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Kaymaz, Volkan. Credit rating and international capital companies / Volkan Kaymaz ; adv. Dündar Murat Demiröz. xi, 105 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2012. (IUCL Call Number : 50105 )

Summary : ABSTRACT Even in primitive societies, the fate of debt was questioned and investments were made in this direction. With the increasing volume of trade, this process has been started to carry out by the credit rating agencies. In contemporary capitalist economies, the nature of capitalism which depends on non-periodic but recurrent crises, the importance of such agencies which audit, rate and evaluate the probability of systemic crises has risen significantly. As a result of certain failures in realising these duties, the criticisms about the credit rating agencies increased in number, especially in the last decade. Starting from the above mentioned fact, this study contains a comparison of the actual ratings of credit agencies and the statistics produced by a statistical model depending on standard normal distribution. In utilising the statistical model, only economic criteria applied by credit rating agencies were used.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2012

Citation : Türk, Neslihan. Investigation of obestatin and insulin peptides by exogenous ghrelin administrated in newborn STZ-diabetic rat pancreas / Neslihan Türk ; adv. Sema Bolkent. xii, 71 p.--Master's Thesis.--Istanbul University Institute of Medical Sciences, 2009. (IUCL Call Number : 44561)

Summary : ABSTRACT "Type 2 diabetes is a complex and metabolic disease that characterizes with development of peripheral resistance against insulin. Obestatin is a 23 amino acid peptide that derived posttranslational processing of proghrelin which discovered in 2005. The aims of the study are to evaluate the effect of ghrelin treatment on body weight, blood glucose levels, obestatin and insulin peptides in pancreas of neonatal streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. In this study, Wistar type albino newborn rats divided into 4 groups. Group I (n=13): The saline administrated intraperitonally (i.p.). Group II (n=13): Newborn control rats were treated 100 ?g/kg/day ghrelin for four weeks from the day three. Group III (n=9): Second day after the birth 100 mg/kg STZ was injected a single dose to the newborn rats to induce neonatal STZ diabetes (n2- STZ). Group IV (n=7): The n2-STZ animals were treated with ghrelin given for four weeks. End of the fourth week, pancreas samples were taken from animals and embedded in paraffin wax. The blood glucose levels and body weights were measured. Pancreas sections examined for histological changes and by immunohistochemistry for expression of obestatin and insulin. During the experimental period, the administration of ghrelin had no statistically significant effect on body weights in STZ-induced diabetic rats compared to ghrelin treated diabetic rats. There was a significant difference in blood glucose levels in STZ-induced diabetic rats compared to ghrelin treated diabetic rats at 1.,2. and 4. week. Insulin and obestatin immune positive cell numbers per islet showed an increase in ghrelin treated diabetic rats compared to the STZinduced diabetic rats but this increase was not statistically significant. These results suggest that administration of ghrelin to neonatal rats may prevent effects of diabetes."

Institute : INSTITUTE MEDICAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2009

Citation : Adıgüzel, Sibel. Yoğun bakım ünitelerinde aydınlatma ve onam alma yükümlülüğü / Sibel Adıgüzel ; dnş. Saibe Oktay Özdemir. xi, 186 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 47831 )

Summary : ÖZET ""Yoğun bakım ünitelerinde aydınlatma ve onam alma yükümlülüğü" konusunda hazırlanan bu çalışmada aydınlatılmış onam, yoğun bakım hastalarının bilincinin açık ya da kapalı olması ve de bilinci kapalı olan hastalarda bilinç kaybının sürekli ya da geçici olması ayrımından hareketle incelenmiştir. Bu çerçevede yaptığımız araştırma ve incelemeler ışığında özellikle son zamanlarda Yargıtay kararları ile de önemle ve açıkça vurgulanan hekimin aydınlatma yükümlülüğünün anlam ve kapsamı, aydınlatma yükümlülüğüne aykırılığın hukuksal sonuçları yoğun bakım üniteleri ve yoğun bakım hastaları özelinde incelenerek konuya gerek tıbbi gerek hukuki bir perspektiften bakmak amaçlanmıştır. Çalışmamızın odak noktası "aydınlatılmış onam" ve "hekimin aydınlatma yükümlülüğü" olmakla birlikte, bu konuyla ilişkili olarak yoğun bakım üniteleri kaynaklarının sınırlı olmasından kaynaklanan sorunlar ve özellikle yaşam desteğine son verilmesi ve ötenazi sorunu özel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır."

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı