İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Institute Citation
Summary Language
  • All
  • Türkçe
  • EnglishThesis
Citation : Güldüler, Ertuğrul Selçuk Gaziosmanpaşa belediyesi ölçeğinde kentsel dönüşüm politikaları ve uygulamaları / Ertuğrul Selçuk Güldüler ; dnş.Hatice Kurtuluş Aydal. ix,145 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 45824 )

Summary : ÖZET Kentler, kurulduklarından bu güne çeşitli nedenlerle dönüşmekte değişmektedirler. 1980'li yıllardan itibaren sanayileşme, değişen ekonomi politikaları, aşırı nüfus artışı ve küreselleşme gibi pek çok neden bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Türkiye'de de bu değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Ama bugüne kadar planlı bir kentsel gelişim politikası izlenmemiştir. Bu plansız gelişme kentlerde devam etmekte ayrıca sağlıksız alanlar ve çöküntü alanlarının oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde yerel yönetimler Kentsel Dönüşüm konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu tez çalışması genel olarak Kentsel Dönüşümde yasal çerçeveyi, Kentsel Dönüşüm örneklerinin Türkiye ve Dünya'daki uygulamalarını ve yerel yönetimlerin Kentsel Dönüşümdeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm olgusunu incelemek ve bu konuda yerel yönetimin tutumunu ortaya koymak hedeflenmektedir.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2010

Citation : Can, Şeyda. Hemşirelerin mesleki değerlerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ilişkisi / Şeyda Can ; dnş. Rengin Acaroğlu. xii, 92 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013. (IUMK Yer No : 50778 )

Summary : ÖZET Çalışma, hemşirelerin mesleki değerleri ve bireyselleştirilmiş bakım algılarını değerlendirerek aralarındaki ilişkiyi incelemek amacı ile tanımlayıcı, karşılaştırmalı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, Bursa İlinde bulunan iki devlet hastanesi ile bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşireler, örneklem grubunu ise bu hastanelerin yoğun bakım, cerrahi ve dahiliye servislerinden tabakalı örnekleme yönetemi ile seçilen 400 hemşire ouşturdu. Araştırma verileri, "Bilgi Formu", "Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği" ve "Bireyselleştirlmiş Bakım Skalası-A- Hemşire Versiyonu" ile toplandı. Veriler, SPSS 15.0 paket programı ile yapıldı ve normal dağılıma uygunluk Shapio-Wilk, gruplar arası ikili karşılaştırmlar Kruskal-Wallis, Mann-Whitney ve değişkenler arası ilişkiler Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı testleri ile analiz edildi. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam puan ortalaması 123,55±19,36, faktör puan ortalamaları ise İnsan Onuru 44,05±7,24, Sorumluluk 26,62± 5,32, Harekete Geçme 19,25±3,57, Güvenlik 16,26±2,77, Otonomi 16,76± 3,01' idi. Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-A-Hemşire Versiyonu toplam madde puan ortalaması 3,88±0,66, alt boyutlara ilişkin madde puan ortalamaları Klinik Durum 4,09±0,62, Kişisel Yaşam Durumu 3,36±1,03, Karar Verme Kontrolü 3,98±0,74, olarak saptandı. Hemşirelerin, Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam ve faktör puan ortalamaları ile Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası ve alt boyut madde puan ortalamaları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki görüldü (p<0,001). Sonuç olarak, hemşirelerin mesleki değerleri ve bireyselleştirilmiş bakım algılarının iyi olduğu, mesleki değerler algıları arttıkça bakım girişimlerinde hastanın bireysel özelliklerine daha fazla önem verdikleri saptandı.

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2013

Citation : Akkaya, Nergiz. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında HSP90A gen varyantlarının araştırılması / Nergiz Akkaya ; dnş. İlhan Yaylım. xvi, 83 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012. (IUMK Yer No : 49612 )

Summary : ÖZET Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında HSP90 Gen Varyantlarının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Akciğer kanseri, kanser sebepli ölümlerin %28'ini oluşturan multifaktöriyel bir hastalıktır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %85'ini oluşturmaktadır. Hastaların %40'ından fazlası ilerlemiş hastalık durumunda tedavi için başvurur ve bu grupta 5 yıllık sağkalım %1'in altındadır. Heat Shock Protein (HSP)' ler değişik protein gruplarını destekleyen, fiziksel ve kimyasal streslerden hızlı etkilenen proteinlerdir. HSP'ler, protein moleküllerinin gerekli zamanda gerekli konformasyonel yapıda bulunmalarını sağlayarak, protein-protein etkileşiminde kilit rol oynayan en yaygın moleküllerdir. HSP'lerin aktivasyonu, proteinlerin denatürasyonu, çökmesi, fonksiyonel uyum dengelerinin değişmesi, sıcak şoku, oksidatif stres ya da proteinlere zarar veren sebeplerle yapılarının bozulması ile olmaktadır. HSP'lerin hücre dışında çoğalması kanserde kötü prognoz göstergesidir. İnsanlarda, sitozol içersinde HSP 90? ve HSP 90ß olmak üzere iki izoformu vardır. HSP'lerin kötü rol oynaması sonucu tümörlerin ilerlemesi ve tedavinin başarılı olmaması nedeniyle, son yıllarda klinikte HSP salgılamasını veya onun şaperon faaliyetini değiştiren ve immün sisteme tümör antijenlerini sunmak için HSP'in adjuvant olarak kullanılması amacıyla çeşitli ilaçlar geliştirilmiş ve günümüzde uygulanmaktadır. Çalışmamızda 97 hasta ve 97 kontrol örneğinden DNA izolasyonları yapıldıktan sonra RT-PZR yöntemi ile HSP90AA1, HSP90B1 ve HSP90AB1 genlerinde protein kodlayan bölgelerdeki olası polimorfik değişimler incelendi. Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında HSP90AA1 (rs4947C/T) genotipleri açısından hasta grubunda mutant CC genotipi taşıma frekansı, HSP90AB1 (rs13296A/G) genotipleri açısından hasta grubunda mutant AA genotipi taşıma frekansı ve HSP90B1 (rs2070908 C/G) genotipleri açısından hasta grubunda mutant CC genotipi taşıma frekansı kontrol gurubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu (*p:0,019, p: 0,004, p: 0,036). Homozigot mutant allelli genotiplere sahip bireylerin frekansının hasta grubunda kontrole göre anlamlı olarak yüksek olduğu ve mutant genotiplere sahip olmanın hastalık riskini artırdığı tespit edildi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar belirlenen gen bölgeleri ile ilgili olarak KHDAK hastalığında Türk toplumu için oluşturulacak ilk veri olma özelliğindedir. Anahtar Kelimeler : Akciğer kanseri, HSP90AA1, HSP90B1, HSP90AB, polimorfizm

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2012

Citation : Denizci, Özlem Sibel. The release agreement in the Turkish Code of obligations / Özlem Sibel Denizci ; adv. Hüseyin Hatemi. ix, 103 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2009. (IUCL Call Number : 44984 )

Summary : ABSTRACT "In the "release agreement" creditor declares its intent to relive debtor from its dept by waiving its receivables without collecting or obtaining such receivables and teh debtor accepts and approves such declaration of the creditor. The Turkish Code of Obligations and also In Turkish Labour Law, the release isn't legally described. This silence of the law is tried to fill with decisions of the Supreme Court. Although "release agreement" which is arranged for the purposes of finalization and settlement of the relations between parties is not regulated with clear statements in our legislation, it is a generally recognized establishment which is tried to be clarified by virtue of doctrines and principles besides the applications of supreme Court of Appeals. Parties arrange content of this agreement by including various elements of other agreements together with the terms of the release agreement causes this establishment not to have a clear systematic and a clarified and specified scope. Even in decisions of The Supreme Court, relinquishment, peace contract, negative acknowledgement of dept, are featured with the name the release. The silence of the law is also the reason of why, there is no legal agreement and the validity conditions of the release are described by decisions of The Supreme Court. The release contract should be clear, definite and comprehension must be indicated. Unfortunately, the decisions by The Supreme Court are not show any consistency. So the release is arranged in detail in The Draft Bill of Code of Obligations. Such an arrangement will be the best solution in terms of the efficiency and reliability of the law. "

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2009

Citation : Alsancak Sönmez, Burçin. The evaluation of child depression with projective tests and Wisc-R / Alsancak Sönmez ; adv. TevfikaTunaboylu İkiz. xi, 182 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 48115 )

Summary : ABSTRACT This study aims to examine the psychological processes of children who are diagnosed as depressif and to evaluate their contribution and their efficiency in diagnosing child depression.İn this study the children were all in latency period. 30 depressif children are compared to 30 normal children who are in same gender, age and socio economic status. Child depression is different than adult depression.İn child, the depression is manifested as psychic pain, psychomotor inhibition and loss of self esteem. In the study, those symptoms are evaluated with the help of projective tests and WISC-R. Statistical and content analysis outlined differences between the depressive group and the normal group in elements of position depressive, self-esteem and mother image. İt's also found that the groups are different in terms of cognitive functions.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2011

Citation : Şükrüoğlu, Özge. Investigation of methylation changes in primary tumor tissue, 2 and 3-dimensional tissue culture environment of malignant melanoma and breast cancer patients. / Özge Şükrüoğlu ; adv. Hülya Yazıcı Özbek. xii, 55 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Medical Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 47835)

Summary : ABSTRACT The real goal of this study is to develop an in vitro model system to understand the interaction of methylation inhibitors on tumor tissue. Thus, first of all primary tumor tissues of breast cancer and malignant melanoma are cultured in 2 and 3 dimensional culture environment, then investigated for changes of methylation levels. The genes were previously investigated in breast cancer and malignant melanoma cell lines and reported to be methylated more than %60. However, these genes have never been studied in primary tumor tissue. DNA, isolated from tumor tissue and culture environments are modified with bisulfite reaction. The methylation levels of PAX5, TMPRSS2 and SBDS genes are measured with real time PCR in the precense of ß-Actin control gene. Statistical analysis showed that the methylation levels of PAX5 gene is significantly different in primary tumor tissue of breast cancer from 2 and 3 dimensional culture systems. But no difference were observed at methylation levels of TMPRSS2 gene in both primary tissue and culture systems. No difference were observed in primary tissue and culture systems for PAX5 and TMPRSS2 gene in malignant melanoma tissues. SBDS gene seemed to be unmethylated in malignant melanoma too. It is suggested that PAX5 gene is a good marker to measure the effects of methylation inhibitor at in vitro system for malignant melanoma tissue."

Institute : INSTITUTE MEDICAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2011

Citation : Canbaz, Beyrul. Thirring instantonlarının kaotik davranışlarının duffing karakteristiği / Beyrul Canbaz ; dnş. K. Gediz Akdeniz. viii, 92 y. --Doktora Tezi.--İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. (IUMK Yer No : 49922)

Summary : ÖZET İnstantonlar sıfır enerjili, sonlu ve sıfırdan farklı eylemlerdeki konformal simetriyi kendiliğinden kıran klasik çözümlerdir. Teorik ve matematiksel fizikte önemli rol oynayan ve vakum durumuna tekabül eden instantonların önemi tez boyunca vurgulanmaya çalışılmıştır. Konformal simetrik kütlesis Thirring Model, iki boyuttaki saf spinör alanda kendi kendine etkileşen spinörlerin tam olarak çözülebildiği bir kuantum alan teorisidir. Basitliği ve çözülebilirliği göz önünde tutulduğunda bu model kuantum alanlar teorisinde yeni fikirler ve metotlar için popüler bir test zemini olmuştur. Thirring Model'in isntanton tipi çözümleri de konformal simetri kırılmasıyla bulunmuştur. Yakın zamanda Thirring Model'de Heisenberg anzatı kullanılarak instanton çözümlerini de veren doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemi ele alınmış, Thirring İnstantonları olarak adlandırdığımız bu instantonların faz uzayındaki davranışlarına bakılmıştır. Bu tezde Thirring İnstantonlarının davranışlarının periyodik bir kuvvet etkisi altındaki kaotik değişimlerini inceledik. Ayrıca bu değişimin dinamiği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için, faz diyagramlarına, Poincare kesitlerine, zaman serilerine, güç spektrumlarına ve skalogram analizine baktık ve bulunan sonuçları yorumlamaya çalıştık.

Institute : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2012

Citation : Toprak, Serdar. Investigation of separation of toluene + aliphatic hydrocarbon binary mixtures / Serdar Toprak ; adv. Lutfullah M. Sevgili, Selva Çavuş. xv, 143 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Sciences, 2011. (IULC Call Number : 47792 )

Summary : ABSTRACT "In this study, two different gels have been synthesized from N-vinylcaprolactam and dodesyl methacrylate and separation of {n-heptane + toluene} binary system by these gels have been investigated. In literature, solvent extraction has been used to separate toluene from aliphatic hydrocarbons. In this study gel extraction has been used to separate toluene from n-heptane. The first step of this study includes the structural characterization of synthesized gels using FT-IR, and thermal characterization using thermal gravimetric analysis. The second step is that swelling behaviors of the synthesized gels in solvent/solvent mixtures have been investigated, swelling ratios have been calculated and concluded whether swelling behavior is Fickian or non-Fickian. In the last step effects of gels have been investigated taking into consideration various parameters such as initial toluene concentration in a binary mixture, gel/toluene mass ratio, separation factor. The experimental results were correlated using Freundlich and Langmuir isotherms. Also kinetic results have been correlated using some kinetic models such as pseudo first order, second order models and Weber-Morris diffusion model. "

Institute : ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCES MASTER'S THESIS 2011

Citation : Demirhan, Hasan. United Kingdoms Balkan policy and Greece / Hasan Demirhan ; adv. Ali Arslan. xiii, 542 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2013. (IUCL Call Number : 50561 )

Summary : ABSTRACT Greeks who lived prosperously under Ottoman rule for almost five centuries started a rebellion at March 1821 under the sway of liberal and libertarian ideas emerged in Europe at 18th century and early 19th century. In the first years of Greek rebellion Greek rebels couldn't get the desired support from European states due to the political balance in the continent at the time. However, after a well-known Greek sympathizer George Canning get the office at the State Department, UK changed its policy about the rebellion and started to support Greeks. Greece, which could be founded, would be a strategic position in the Mediterranean for the UK. Therefore no one but UK had to exert dominance over it. The first policy employed by the UK was preventing a possible Ottoman-Russian war that could lead Russian influence over Greece. Then it supported Greek rebellion in every possible means via the associations founded on its soil for the Greek cause. Since France and Russia also got involved in the rebellion with the changing policies of the UK, Greek dispute acquired an international level rather than being only an Ottoman internal affair. The Allies (UK, Russia, and France) lead by UK first exerted political pressure on Ottoman Empire to accept autonomous Greece. Since Ottoman State didn't surrender to these pressures, allies got actually involved in Greek rebellion with the military interventions. After these interventions a treaty signed in London (03.02.1830) decided an independent Greece to be founded. Ottoman Empire had nothing to do except bowing down the terms of the treaty.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2013

Citation : Kurt, Serap. Effects of metal prostheses on treatment dose on radiotherapy/ Serap Kurt ; adv. İsmail Özbay. xv, 71 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Medical Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 47331)

Summary : ABSTRACT "In radiotherapy applications which is applied to a patient who has a malign disease located at pelvis and also have a hip prosthesis, the influence of the prosthesis on dose distribution is inevitable. The aim of this study is to examine the effect of such prostheses on dose distribution on radiotherapy. In this study, four different kind of hip prosthesis were used. Every hip prosthesis was put into tissue-like mixture: wax-kerosene, each for one mold. The possible dose distribution occurs by the hip prosthesis were examined under Co-60, 6 and 15 MV beam qualities. The reductions over the prescribed dose profile due to the prosthesis were measured using film and ionization methods. Furthermore, the measured results were compared with the given profiles by the TPS for the items with high electron density. The biggest changing over the verified dose distributions in according to the densities of the metal implants and the center of the treatment fields was; for 15MV x- ray beams 30.2%, for 6 MV x-ray beams 34.1% and for Co-60 gamma rays 37.8%. The decline on the dose density just behind the prosthesis is more on Co-60 gamma rays rather than the higher energies. In addition, it is clear that the effects of the titanium prosthesis with low electron densities on the dose distributions under the both 3 mentioned beam qualities are also less than the stainless steels and other kind of materials which the prosthesis are made of. It is also observed that some distributions are been occurring over the dose volume histogram in such a situation of an obligation of a radiotherapy treatment to a patient who has a hip prosthesis instead of the real hip joint, due to the higher electron densities of the prosthesis than the normal tissues. The reached conclusion by this study is the obligation of taking the possible reduction over the dose density and making the necessary correction for the spatial inhomogeneity in case of inability of avoiding the interference, due to the hip prosthesis, into the account while preparing the treatment plans of the patients with hip prosthesis"

Institute : INSTITUTE MEDICAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2011

Citation : Ay, Aysel. Alevilik olgusu bağlamında Sivas Olayı'nın Türk yazılı basınına yansımaları / Aysel Ay ; dnş. Güven Büyükbaykal. xvııı, 221 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. (IUMK Yer No : 49291)

Summary : ÖZET Alevilik, yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşayan, özellikle de göçebe halkın inançları arasında kendisine yer bulmuştur. Ancak bu inanç farklı dönemlerde farklı yönetimlerin dikkatini üzerine çekmiş ve bu da toplumsal sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar zaman içinde gelişen bir takım olaylarla daha da belirgin hale gelmiş ve 'Alevilik' olgusu Türkiye'nin tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Aleviliği ve Aleviliğe dair sorunları Türkiye'nin gündeminden düşürmeyen en önemli konulardan biri de 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Olayı'dır. Medyanın aracılığıyla tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşen olay halen gerek görsel, gerekse yazılı basında oldukça geniş ölçüde yer almaktadır. Dört bölümden oluşan bu çalışmada, haber olgusunun ne olduğuna ve basının işlevine etik bağlamında açıklık getirilmiştir. Alevilik olgusunun ne olduğuna ve tarihsel süreç içinde Aleviliğe ve toplum içindeki yerine etki eden olaylara değinilmiş, medyanın toplumsal sorumluluğuna dikkat çekilerek, Alevilik ile ilgili sorunlar irdelenmiştir. Bunun yanında Alevi inançlı toplumun doğrudan veya dolaylı etkilendiği olaylara değinilmiş, bu bağlamda 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Sivas Olayı hakkında yaygın ve yerel basında çıkan haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Öte yandan Alevilik ile ilgili sorunların ele alındığı 2009 Alevi Çalıştayı hakkında tüm yerel ve yaygın basında çıkan haberler de içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, olayların veya çalıştayın gündemde olduğu dönemde yerel ve yaygın basında oldukça yoğun bir şekilde haberlerin yer aldığı ancak bu haberlerin Aleviliğe dair sorunlara yönelik çözüme katkısı olmadığı görülmüştür.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2012

Citation : Özkoçak, Yelda. Sesin sinemadaki evrimi ve Türk filmlerinde kullanımı / Yelda Özkoçak ; dnş. Ceyhan Kandemir. xvi, 332 y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. (IUMK Yer No : 50613)

Summary : ÖZET Sessiz olduğu yıllar boyunca sinemada müzik hep varolmuş, zamanla da anlatımı kolaylaştırmak için efekt ve sözler kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sineması, ses öğelerinin kullanımının kabul görmesi, uygulayım alanının gelişmesi ve oturması için önemli bir süreç geçirmiştir. Analog kayıt tekniğinin yerini sayısal kayıt teknolojisine bırakması ile sinema sektöründe ses alanında yeni ilerlemeler kaydedilmiş, film dili değişmeye başlamıştır. Bu çalışmada da Türk Sineması'nda çekim anı ya da çekim sonrası eklenen ses, sesin teknik altyapı şartları ve bunların sinemada kullanımı irdelenmektedir. Alanyazına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, durum tespiti ile film çözümleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda ses ve sesin teknolojik evriminin, filmlerde ses kullanımına katkısı ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, ses kavramının anlamı araştırılarak, ses kaydı ve kayıt teknolojilerine yer verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Dünya Sineması'nda ses öğesi ve ses teknolojilerinin kullanımına, kuramcıların da görüşlerine yer verilerek değinilmiştir. Türkiye'de üretilen filmlerdeki ses öğesi ise Dünya Sineması'ndaki çağdaşları da göz önünde bulundurularak açıklanmaya çalışılmış, film incelemeleri yapılarak Türk Sineması'nda sesin evrimi ve sanatsal gelişimi değerlendirilmiştir.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2013

Citation : Candan, Fatma Gonca. To compare the efficiency of patellar taping and classic balance exercises in patients with osteoarthritis of the knee / Fatma Gonca Candan ; adv. Aydan Oral. xvii, 168 p.--Master's Thesis.--Istanbul University Institute of Medical Sciences, 2009. (IUCL Call Number : 44829)

Summary : ABSTRACT "In order to compare the effect of patellar taping on pain, function and balance of patients who have knee osteoarthritis with classic balance exercises, 40 patients were separated into two groups by randomly. For the first group, patellar taping and closed kinetic chain exercises (CKCE), and the second group balance exercises and CKCE were applied. During 6 weeks, exercises have been applied to all patients as 3 days (18 sessions) to under supervision of a physiotherapist. Pain (Visuel Analog Scale), ragne of motion (goniometric measure), muscle strength (manual muscle test), static-dynamic balance (one-leg-stand test, Romberg, "Get Up and Go Test", Tetrax), functional condition (WOMAC, KOOS) and quality of life (SF-36) were evaluated pre-teratment and post-treatment. Data analysis were performed using SPSS version 10. "Independent Samples t-test", "Mann-Whitney U", "Paired Samples t-test", "Wilcoxon Signed-Rank" tests were use for statistical analysis. The pain scores of two groups decreased after the therapy (p<0,05), improvements in muscle strength, ROM, static-dynamic balance tests occured (p<0,05) and no significant difference in these improvements between the two groups was observed (p>0,05). It was observed that only function out of WOMAC sub-group scores showed more positive results in balance exercises group. There were statistically significant improvements in KOOS and SF-36 scores in both groups (p<0,05) and these improvements were similar rate (p>0,05). According to the results of this study that, patellar taping and classical balance exercises have similar effects on decreasing pain, increasing muscle strength, ROM and balance, improving functional condition and quality of life and were no superior to each other."

Institute : INSTITUTE MEDICAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2009

Citation : Özcan, Tuba Başak. Credit insurance in receivables risk management and its application in Turkey / Tuba Başak Özcan ; adv. Erdinç Altay. xii , 146 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2010. (IUCL Call Number : 47705 )

Summary : ABSTRACT Enterprises maintain their existence by selling goods and/or services. Sales of goods and/or services can be in the form of receivables, cash or a mix of both (cash + receivables). Trade receivables in some enterprises takes an important part in the assets. Nowadays market conditions are forcing the enterprises to realize most of their sales in the form of receivables. This fact is increasing the amount of investments on the receivables. As the aim of the companies is to maximize their present value, the receivables management policy is becoming more important. However the trade receivables involve some risks. These risks can be grouped as commercial and non commercial risks. The difficulty of payment, bankruptcy or not fulfilling the obligations can be cited as examples of commercial risks. On the other hand wars, civil chaos and global economic crises can be the examples of non commercial risks. Companies can undertake these risks, share these risks with the other companies or just avoid these risks. Undertaking a risk means, the financial outcomes of the risk will be compansated by the company funds. Companies try to increase the sales as much as they can while they try to decrease the bad receivables to the minimum levels. In our country, the problems such as lack of experience, difficulty to access necessary data to evaluate the quality credits and lack of well trained employees, decrease the efficiency of this method especially in SME. In sharing the risks, companies can adopt procedures like issuing asset backed securities (ABS) against their receivables or making agreements with factoring companies. Credit insurance can be another an example of sharing risks. v On the other hand, in the method of avoiding risks, enterprises try not take any kind of risk. The aim of this study is to evaluate the efficiency of credit insurance in receivables risk management and to determine the problems likely to occur during the practice.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2010

Citation : Kazibekova, Gulim. Developments in Kazakhstan Turkey economic relations after the Soviet Union / Gulim Kazibekova ; adv. Sezai Temelli. xii, 117 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2013. (IUCL Call Number : 51025 )

Summary : ABSTRACT In this study, development of economic relations between Turkey and the Republic of Kazakhstan after gaining its independency will be examined. The Turkey-Kazakhstan relations go back to the day of official recognition of the Republic of Kazakhstan and have been growing for 23 years. During this time Kazakh and Turkish leaders have expressed their opinions about necessary progress in different fields such as: economic, culture and politics. Bilateral relations reached their peak in following sectors: tourism, trade and economy, education. In this work priority is given to Kazakhstan's economy, industry, investments and foreign trade structure. Also, economic and investment policy between Kazakhstan and Turkey, co-operation fields, projects planned by Turkish businessmen were assessed. Problems faced by investors have also been identified and subsequently they took the place in this work.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2013© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı