İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Araştırma Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Araştırma Laboratuvarı

PATOLOJİ, LABORATUVAR, EĞİTİM, BİYOPSİTarihçe

Ülkemizde modern patolojinin kurucusu Hamdi Suat Aknar?dır (1873-1936). Hamdi Suat, 1907 yılında Kadırga?da kurulan Mülkiye Tıbbiye?sinde teşrih-i marazi müderrisliğine getirilmiş ve 1933 Üniversite Reformu?na dek bu görevini başarıyla sürdürmüştür.

O zamana dek otopsi ve mikroskopi uygulamaları bulunmayan öğretim sistemine yenilik getirerek, otopsi kursları düzenlemiş, 90 kişilik olan sınıflarda iki öğrenciye bir mikroskop düşecek gereçler sağlayarak uygulamalı çalışmaları öğretime sokmuş, öğretim için preparat arşivi düzenlemiştir.

Hamdi Suat, 1800 parçadan oluşan bir makroskopi müzesi kurmuş ve piyeslerin kendi renkleriyle korunması için bir karışım hazırlamış ve bu karışım tıp literatürüne de ?Hamdi solüsyonu? olarak geçmiştir. Uluslararası alanda tanınmış ilk Türk hekimlerindendir. Bu önemli bilim adamı 1933 Üniversite Reformu ile Üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış, vefat ettiği 1936 yılına dek çalışmalarını aynı özveri ve tevazu ile sürdürmüştür.

Darülfünun?un 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesine dönüşmesiyle Patoloji bölümümüz de İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1933 yılında kurulmuştur. Patolojik Anatomi Kürsüsü başkanlığına Ord Prof Dr Philips Schwartz, Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü başkanlığına ise Ord Prof Dr Siegfried Oberndorfer getirilmiştir.

Ord Prof Dr Philips Schwartz (1894-1977) Üniversite Reformu?nun önde gelen kişiliklerinden olup uzun yıllar kürsü direktörlüğünü yürütmüş ve Anabilim Dalı?mızın modernizasyonunda önemli katkılarda bulunmuştur. Beyazıt?a taşınan kürsümüze makroskopi, mikroskopi ve otopsi salonları yaptırmıştır. Hamdi Suat?ın hazırladığı müzeyi korumuş ve her fırsatta değerini belirtmiştir. Uygulamalı çalışmalar için kurs preparatları hazırlatmış, fotoğraf bölümü kurup, kürsü kadrosuna ressam almıştır. Tıp öğrencileri için yaz dönemi kursları ile ekstra eğitim olanağı sağlamıştır.

1944 yılında Siegfried Oberndorfer?in ölümü üzerine Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü de Patolojik Anatomi Kürsüsü?ne bağlanmıştır.

Prof. Dr. Münevver Yenerman 1972?den itibaren 1985 yılında emekli olana kadar anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde laboratuar günümüzde de bulunduğumuz Çapa kampüsüne taşınmış ve elektron mikroskopi ünitesi kurulmuştur. Prof. Dr. Yenerman?ın kürsü başkanlığı dönemindeki en önemli gelişme tıptaki gelişmeler doğrultusunda bölüm içinde seksiyonlaşmanın başlamış olmasıdır. Anabilim dalımız Türkiye?de bu bakışın öncüsü olmuş ve seksiyonlardan bazıları bilim dalları olarak kabul görmüştür.

Alt birimler

5 bilim dalı, 6 seksiyon olmak üzere toplam 11 alt birim vardır. Alt birimler sırasıyla:

           

 • Sitopatoloji Bilim Dalı

 • Jinekopatoloji Bilim Dalı

 • Dermatopatoloji Bilim Dalı

 • Nöropatoloji Bilim Dalı

 • Pediatrik Patoloji Bilim Dalı

 • Genitoüriner Sistem Patolojisi Seksiyonu

 • Gastrointestinal Sistem Ve Karaciğer Patolojisi Seksiyonu

 • Endokrin Sistem Patolojisi Seksiyonu

 • Solunum ve Kardiovasküler Sistem Patolojisi Seksiyonu

 • Hemopoetik ve  Lenforetiküler Sistem Patolojisi Seksiyonu

 • Kemik ? Yumuşak Doku Patolojisi Sektsiyonu


Personel

Anabilim dalı başkanı: Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan

 • Öğretim kadrosu: 8 profesör, 2 doçent, 5 uzman
 • Asistanlar: n=12
 • Sağlık teknisyeni: n= 24
 • Diğer medikal kadro: n=18

HİZMETLER

Yıllık Biyopsi Sayısı: 45000/yıl

Yıllık Frozen Kesit Sayısı: 1200/yıl

Yıllık Konsültasyon Materyali Sayısı: 2500/yıl


Laboratuarlar:


 • Sitopatoloji Laboratuvarı
 • İmmunhistokimya Laboratuvarı
 • Histokimya Laboratuvarı
 • İmmunfloresan Laboratuvarı
 • Moleküler Patoloji Laboratuvarı
 • Frozen Laboratuvarı

Eğitim


Öğrenci Eğitimi

Eğitim ve öğretim faaliyeti olarak Tıp Fakültesi?nde 3. sınıfta Genel Patoloji ve Özel Patoloji olmak üzere toplam 220 saat (110 konu) ders verilmektedir. Ayrıca Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bakırköy Sağlık Meslek Yüksekokulu patoloji dersleri Anabilim Dalımız öğretim üyelerince gerçekleştirilmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencilerine ayrıca 44 saat makroskopi ve 44 saat mikroskopi olmak üzere toplam 88 saat uygulamalı çalışma yapılmaktadır. Öğrenci Mikroskopi Uygulama Laboratuvarında her öğrenci için binoküler mikroskop bulunmaktadır. Uygulamalar mikroskopik preparatlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Makroskopi Uygulama Laboratuarında ise Hamdi solüsyonu ya da formalinde fikse edilmiş makroskopik piyesler üzerinde çalışılmaktadır

Uzmanlık Eğitimi Programı

Uzmanlık öğrencisi eğitimimiz seksiyonlaşmaya uygun olarak bölüm içi rotasyonlar şeklinde sürdürülmektedir. Bilim Dalı ve seksiyon rotasyonları iki aşamalıdır: Başlangıçta birer haftalık ön çalışma rotasyonu uygulanır. Bu dönem, ön rotasyonu bitiren bir uzmanlık öğrencisinin ya da uzmanın yanında yapılır. Bu sürede ayrıca 1 aylık laboratuar uygulama rotasyonu yapılır. Ön rotasyonunu tamamlayan asistanlar ikişer aylık eğitim rotasyonlarına başlar. Bu dönem içinde uzmanlık öğrencisi seksiyona gelen biyopsilerin, bilim dalına kabulünden, raporun çıkışına kadar her aşamasından sorumludur.

Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalında düzenlenen seminerlerin tümüne katılmak zorundadır. Ayrıca bu seminerlerde senede bir kereden az olmamak üzere aktif olarak bir konuyu sunmakla yükümlüdür. Her pazartesi 13-14.00 arasında Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.

Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalı eğitim programı içersinde düzenlenen vaka toplantılarının tümüne katılırlar. Çalıştığı seksiyon ya da bilim dalının düzenlediği toplantılarda vakaların hazırlanması ve sunulmasında görev alırlar. Her perşembe 13-14.00 arası Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.

Uzmanlık öğrencileri eğitim dönemi içerisinde düzenlenen dergi kulübü toplantılarına hepsine katılır ve yılda en az bir bilimsel makale sunarlar. Makale saati her çarşamba 8.30- 9.00 arasında Anabilim Dalı kütüphanesinde yapılır.

Uzmanlık öğrencileri çalıştıkları seksiyon ya da bilim dalının katıldığı tüm klinikopatolojik toplantılara katılıp, vakaların düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve sunulmasında görevlendirilirler. Klinikopatolojik toplantılar belirli bir takvim içerisinde Anabilim Dalı ya da ilgili kliniklerde yapılmaktadır.

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresi içersinde en az iki sempozyum ya da kongreye katılmak zorundadır. Eğitim süresi içersinde yılda birden az olmamak kaydı ile bir bilimsel çalışmada görev alırlar. Anabilim Dalımızda öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından 2008-2009 yıllarında SSCI veya SSCIE kapsamındaki dergilerde 75 adet makale yayınlanmıştır


Sertifikasyon Programı

Bilim Dallarımızdan Sitoloji Bilim Dalı 2 yıllık yan dal eğitimi vermektedir. Bu eğitime ait düzenlemeler TC Sağlık Bakanlığınca yapılmaktadır.


Mezuniyet Sonrası Eğitim

Annual Tutorial on Clinical Cytology, a collaberation between Istanbul Faculty of Medicine and the Johns Hopkins Hospital

Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Türk Patoloji Derneğince düzenlenen kurs ve kongrelere anabilim dalımızca destek verilmektedir.


Son 5 yılda uluslararası yayın sayısı:      160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI, ÇAPA-ŞEHREMİNİ/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı